Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

Volta benadrukt dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de EU Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
• “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Volta, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel.
• “Jij”, “Jouw”, “Je”, “Jou” heeft betrekking op een bezoeker van de website.
• “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die jou als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
• “Website” heeft betrekking op www.go-electro.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze privacy disclaimer.
• “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
• “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

ARTIKEL 2 – WELKE INFORMATIE (INCLUSIEF PERSOONSGEGEVENS) VERZAMELEN WIJ OVER JOU?
Informatie die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die je invult of op een andere manier aan ons verstrekt. Je kan dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:
Via de website:
• Wanneer je contact met ons opneemt via ons contactformulier verzamelen we jouw naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en de inhoud van uw bericht.
Automatische informatie: wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je door naar onze cookie verklaring.

ARTIKEL 3 – DOEL VAN DE VERWERKING
Als je ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databanken met als doel:
• de kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;
• jou te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
• (verplichte) rapporterings- en beleidsondersteunende doeleinden (globale, anonieme statistieken).

ARTIKEL 4 – HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zo lang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 5 – RECHTEN VAN BETROKKENEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS
Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heb je de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang
Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens op te vragen alsook van welke persoonsgegevens wij gebruiken maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je bent je ervan bewust dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.


Recht van bezwaar tegen de verwerking
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of kadert in een wetgeving. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.


ARTIKEL 6 – WELKE INFORMATIE DEELT DE ORGANISATIE?
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van Volta die essentieel zijn voor de dienstverlening. Volta ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Volta legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. Zo zal deze verwerker jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid of Volta de samenwerking met de verwerker stopzet.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN
Ten einde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een voldoende niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze privacy disclaimer.

ARTIKEL 8 – BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Volta voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van jouw rechten wordt gegarandeerd.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen.

ARTIKEL 9 – GRENSOVERSCHRIJDEND VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Volta draagt zelf geen persoonsgegevens over buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een verwerker persoonsgegevens zou overdragen buiten de Europese Economische Ruimte dan zal Volta in die gevallen de IT-beveiliging vergroten en contractueel een verhoogd beveiligingsniveau eisen van zijn verwerker.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACY DISCLAIMER
Volta behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

ARTIKEL 11 – CONTACTGEGEVENS
Indien je vragen hebt omtrent de privacy disclaimer, gelieve Volta te contacteren:

Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
Per e-mail: privacy@volta-org.be
Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Of de DPO: Manon Vanherpe:
Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
Per e-mail: privacy@volta-org.be
Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Daarnaast heb je steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen in het geval dat je je in je rechten geschonden acht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Per fax: +32 (0)2 274 48 35
Per e-mail: contact@apd-gba.be
Per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel